சரியானதெல்லாம் சரியல்ல!

எழுதியவர்: போதகர். அகஸ்டின் ஆறுமுகம்

கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிய நாம் சரியானதை செய்ய விரும்புகிறோம்.  வேதத்தின்படி நடப்பதுதான் சரியானது என்பதையும் அறிந்திருக்கிறோம். ஆனால், வேதாகமம் சொல்லாத சில காரியங்களைப் பொறுத்தவரையில் நான் சரியானதைத் தான் செய்கிறேன் என வாதாடுகிறோம். ஆனால், நாம் செய்கிற சரியான காரியங்கள் அனைத்தும் உண்மையில் சரியானதாய் இருக்கிறதா  என்பதாக யோசித்திருக்கிறோமா? சிந்தியுங்கள். Read More …

கிறிஸ்தவ ஆன்மீகம் ஆவிக்குரிய வாழ்வு

எழுதியவர்: போதகர். அகஸ்டின் ஆறுமுகம்

கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கும் எந்த ஓர் விசுவாசியும் ஆண்டவரால் மாற்றப்பட்ட ஓர் புது சிருஷ்டியாய் இருக்கிறான் (2 கொரி.5:17). நாம் இந்த உலகத்தில் காண்கிற, புரிந்து கொள்கிற, நடைமுறைப்படுத்துகிற அனைத்தும் வேதத்தின் பார்வையில் இருக்க வேண்டியது அவசியமாகும். இன்றைக்கு கிறிஸ்தவ உலகில் ஆவிக்குரிய வாழ்வைக் குறித்து அனேக தவறான புரிந்து கொள்தல் இருக்கிறது. புற மார்க்கத்தின் சாயலும் அதின் செயல்பாடுகளும் கிறிஸ்தவ ஆவிக்குரிய வாழ்வின் செயல்பாடுகளில் கலந்திருக்கிறது. வேதாகமத்தின் அடிப்படையிலான புரிந்து கொள்தல் இல்லாததினால் அனேக புறமார்க்க சிந்தாந்தங்கள் கிறிஸ்தவர்களின் வாழ்வின் அங்கமாகியிருக்கிறது. எனவே, நாம் வேதாகமத்தின் பார்வையில் ஆவிக்குரிய வாழ்வு என்பது என்ன என்பதையும், அதின் அடிப்படையில் நாம் எவ்வாறு வாழ வேண்டும் என்பதையும் கற்றுக் கொள்வோம். Read More …

கிறிஸ்துவை அறியாதோர் மத்தியில் கிறிஸ்தவ குடும்பம்

எழுதியவர்: போதகர். அகஸ்டின் ஆறுமுகம்

தேவன் படைத்த இந்த உலகில் இன்றைக்கு இரண்டு பிரிவினர் மட்டுமே இருக்கிறார்கள்.  கிறிஸ்துவுக்குள் உள்ளோர் மற்றும் கிறிஸ்துவுக்கு வெளியே உள்ளோர் என்பதே அந்த பிரிவாகும். இது நித்தியமான பிரிவாயிருக்கிறது. கிறிஸ்தவரல்லாத குடும்பங்களில் இருந்து கிறிஸ்தவுக்குள் வந்தோராயிருந்தாலும், கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் பிறந்து வளர்ந்து கிறிஸ்துவுக்குள் வந்தோராயிருந்தாலும், அவர்கள் கிறிஸ்துவை அறியாத உறவினர்கள், நண்பர்கள் போன்றோரோடு எவ்வாறு நடந்து கொள்கிறார்கள் என்பதே அவர்களின் ஆவிக்குரிய முதிர்ச்சிக்கு சான்றாய் இருக்கிறது.

Read More …