பாடம் 7 நியாயப்பிரமாணம் மோசேயின் மூலமாய் கொடுக்கப்பட்டது.

இஸ்ரவேல் மக்களை எகிப்தில் இருந்து விடுவித்த வல்லமையுள்ள இறைவன்
இஸ்ரவேல் மக்கள் எகிப்தில் அடிமைகளாக வாழ்ந்துவந்த சூழலில், இறைவன் தான் யார் என்பதை அற்புதங்களினாலும் அதிசயங்களினாலும் இஸ்ரவேல் மக்களுக்கும் எகிப்தியருக்கும் வெளிப்படுத்தினார். இஸ்ரவேல் மக்களை விடுவித்து விடுமாறும் மறுக்கும் பட்சத்தில் விளைவுகள் மோசமானதாக இருக்கும் என மோசே மூலமாக இறைவன் பார்வோனை எச்சரித்தார். எகிப்தின் அரசனான பார்வோன் இறைவனின் எச்சரிக்கையை நிராகரித்து தன் மனதை கடினப்படுத்தினான். கடைசி வாதை மிக பயங்கரமாக இருக்கும் என மோசே பார்வோனை எச்சரித்தார். ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் இறைவன் அழிக்கும் தூதனை அனுப்பும்போது மூத்த ஆண் பிள்ளைகள் அனைவரும் அழிக்கப்படுவார்கள் எனவும் ஒவ்வொரு குடும்பமும் ஒரு பழுதற்ற ஆட்டுக்குட்டியை கொன்று ஆட்டுக்குட்டியின் இரத்தத்தை தங்களின் வாசலில் பூசும்படியாகவும் அப்பொழுது கடைசி வாதைக்கு தப்பமுடியும் என்று இறைவன் கூறினார். இறைவன் சொன்னதை நம்பிய இஸ்ரவேல் மக்கள் ஆட்டுகுட்டிகளை கொன்று அதன் இரத்தத்தை தங்கள் வாசலில் பூசினார்கள். இறைவன் குறிப்பிட அந்த நேரம் வந்தது. இறைவன் அழிக்கும் தூதனை அனுப்பினார். அழிக்கும் தூதன் எகிப்தியர்களின் மூத்த ஆண் பிள்ளைகளை அடிக்கும் போது, ஆட்டுக்குட்டியின் இரத்தம் தெளிக்கப்பட்ட குடும்பங்கள் பிழைத்தன. எகிப்து நாடு முழுவதும் மரண ஓலம் எழுந்தது. அன்று இரவே இஸ்ரவேல் மக்கள் எகிப்தை விட்டு போய்விடுமாறு பார்வோன் கட்டளை கொடுத்தான்.
Read More …