பாடம் 6 நம்பிக்கையின் பலன் நீதி

இறைவன் ஒரு மனிதனை தெரிந்துகொண்டார். பாபேல் சம்பவதிற்க்கு பிறகு, மக்கள் வெகு சீக்கிரமே உண்மையான இறைவனை மறந்தனர். மனிதரால் உருவாக்கப்பட்ட சிலைகளை தெய்வங்களாக வழிபட ஆரம்பித்தனர். ஆபிராம் எனும் மனிதனின் குடும்பமும் அதற்கு விதிவிலக்கல்ல. இறைவன் தன் கிருபையினால் ஆபிராமுக்கு தன்னை வெளிப்படுத்த சித்தமாகி, அவர் மூலம் தமது திட்டத்தை செயல்படுத்த நினைத்தார். Read More …