அனுதின ஆவிக்குரிய ஆகாரம் 02.11.2017

“ஒரு ஆத்துமாவை மரணத்தினின்று இரட்சித்து…”

வேதப்பகுதி: யாக்கோபு 5:20

சிறந்த செயலாகிய ஆத்தும இரட்சிப்பு

யாக்கோபு தனது நிருபத்தை பலமான மற்றும் தகுதி வாய்ந்த குறிப்பில் முடிக்கின்றார். விசுவாசிகள் ஆத்துமாக்களுக்கு சவால் விட்ட பல பிரச்சினைகளை அடையாளப்படுத்தி அவர் எழுதியிருந்தார். ஆகவே அவர்கள் உன்னதமான ஆத்மா-ஆதாய வேலைகளில் ஈடுபட, இப்போது வாசகர்களை மக்களிடம் சந்திக்கும்படி கேட்டுக் கொள்கின்றார்.

“சகோதரரே, உங்களில் ஒருவன் சத்தியத்தைவிட்டு விலகி மோசம்போகும்போது, மற்றொருவன் அவனைத்திருப்பினால், தப்பிப்போன மார்க்கத்தினின்று பாவியைத் திருப்புகிறவன் ஒரு ஆத்துமாவை மரணத்தினின்று இரட்சித்து, திரளான பாவங்களை மூடுவானென்று அறியக்கடவன்.” யாக்கோபு 5: 19-20

1. “சகோதரர்கள்

அ) இது சபை சமூகத்திற்கான ஒரு வேண்டுகோள்.

ஆ) அவர்களுக்கு முன்வைக்கப்படும் ஊழியத்தை சிந்திக்கும்படி யாக்கோபு அவர்களை ஊக்கப்படுத்துகிறார்.

2. “சகோதரரே, உங்களில் ஒருவன் சத்தியத்தைவிட்டு விலகி மோசம்போகும்போது”

அ) இந்த நபர் ஒரு விசாரிக்கின்றவராகவும், நேர்மையுள்ள மற்றும் ஆர்வமானவராகவும் இருக்கலாம்.

ஆ) இந்த நபர் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவில் விசுவாசம் வைத்திருப்பவராக இருக்கலாம்.

இ) ஆனால் அவர் சத்தியத்திலிருந்து விலகியிருக்கலாம், அதாவது, அவர் சத்தியத்திலிருந்து தவறான வழியில் செல்கிறார் என்றே அர்த்தம்.

3. “மற்றொருவன் அவனைத்திருப்பினால்”

அ) அப்படி வழி விலகி செல்லும் ஒரு நபரை எப்படியாவது “திருப்ப” இன்னொருவர் உதவ முடியும்.

ஆ) அப்படிப்பட்டவர் சத்தியத்தினால் ஒரு பாவியை திருப்ப முடியும்

4. “தப்பிப்போன மார்க்கத்தினின்று பாவியைத் திருப்புகிறவன் ஒரு ஆத்துமாவை மரணத்தினின்று இரட்சித்து, திரளான பாவங்களை மூடுவானென்று அறியக்கடவன். “

அ) இது யாக்கோபும் மற்ற அப்போஸ்தலர்களும் செய்துவந்த ஒரு முக்கியமான ஊழியம்.

ஆ) எண்ணற்ற வடிவங்களில் தோன்றக்கூடிய பாவத்தின் பிரச்சனையை அவர்கள் சரிசெய்ய முயன்றார்கள்.

இ) பாவம் மற்றும் தவறு சேர்ந்தே இருக்கும்

ஈ) அது மனந்திரும்பி, உண்மையான மாற்றத்தில் இருக்க வேண்டும்.

உ) சமரசம் எப்பொழுதும் தீர்வு ஆகாது.

5. “ஒரு ஆத்துமாவை மரணத்தினின்று இரட்சித்து”

அ) இந்த ஊழியம் “ஆத்தும ஆதாயம்” பற்றியதாகும்.

ஆ) அவரது பாவங்களையும் தவறுகளையும் விட்டு விலகாதிருப்பவருக்கான மரணம் (ஆத்தும) காத்திருக்கிறது.

6. “திரளான பாவங்களை மூடுவானென்று”

அ) ஒருபோதும் பாவங்கள் தனியாக இல்லை.

ஆ) அவை கணக்கில்லாமல் எண்ணப்படுகின்றது! ஆனால் அவைகள் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரட்சிப்பின் மூலம் மூடி மறைக்கப்பட முடியும்!

அனுதின ஆவிக்குரிய ஆகாரம் 01.11.2017

“எலியா என்பவன் நம்மைப்போலப்பாடுள்ள மனுஷனாயிருந்தும்…”

வேதப்பகுதி: யாக்கோபு 5: 17-18

ஒரு சிறந்த உதாரணம்

யாக்கோபு அவர்களுக்கு, நல்ல நீதிமானின் ஜெபத்திற்கு எலியா ஒரு சிறந்த உதாரணம். அவரை ஒரு உதாரணமாக தேர்ந்தெடுக்க அவர் பொருத்தமானவராக இருந்தார். ஜெபம் என்பதை கொள்ளையாடின பொருளாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது என்பதை நினைவில் வைப்போம்.

“எலியா என்பவன் நம்மைப்போலப்பாடுள்ள மனுஷனாயிருந்தும், மழைபெய்யாதபடிக்குக் கருத்தாய் ஜெபம்பண்ணினான், அப்பொழுது மூன்றுவருஷமும் ஆறுமாதமும் பூமியின்மேல் மழை பெய்யவில்லை. மறுபடியும் ஜெபம்பண்ணினான், அப்பொழுது வானம் மழையைப் பொழிந்தது, பூமி தன் பலனைத் தந்தது.” யாக்கோபு 5: 17-18

1. “எலியா என்பவன் நம்மைப்போலப்பாடுள்ள மனுஷனாயிருந்தும்”

அ) எலியாவின் வாழ்க்கை மற்றும் ஊழியம் 1 இராஜாக்கள் 17 முதல் 2 இராஜாக்கள் 2 வரை பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

ஆ) ” நம்மைப்போலப்பாடுள்ள மனுஷனாயிருந்தும்”

a) எலியா ஒரு தேவனுடைய தீர்க்கதரிசி.

b) ஆனால் அவர் நம்மைப் போல ஒரு சாதாரண மனிதன் தான்.

c) அவர் மனச்சோர்வு மற்றும் உணர்வுகளை எதிர்த்துப் போரிட்ட காலம் ஒன்று இருக்கத்தான் செய்தது.

d) மரணம் உயிரோடு இருப்பதைவிட சிறந்தது என்று நினைத்த ஒரு காலம் இருந்தது (1 இராஜாக்கள் 19).

2. துன்மார்க்க அரசனாகிய ஆகாபின் ஆட்சியில் எலியாவின் முக்கியமான ஊழியம்

அ) எலியா ஒரு துணிச்சலான தீர்க்கதரிசியாக இருந்தார், துன்மார்க்க அரசனாகிய ஆகாப்மீது சவால்விட தேவன் அவரை எழுப்பினார்.

ஆ) ஆகாபும் அவருடைய மனைவி யேசபேலும் பெரும் அநீதியுடன் இஸ்ரவேலரை ஆட்சி செய்தனர்.

a) அவர்களுக்கு கீழ் விக்கிரகாராதனை பெருகியது.

b) ஆகாபின்மீது யேசபேலின் செல்வாக்கு தெளிவாகவும் கொடியதாகவும் இருந்தது.

c) ஆகாப் நாபோத் என்பவனுடைய திராட்சைத் தோட்டத்தை அடைவதற்காக அந்த அப்பாவியை கொன்றுபோட்டான் (1 இராஜாக்கள் 21).

3. எலியா ஒரு ஜெப வீரனாக

அ) எலியா தன்னுடைய ஆரம்ப ஊழியத்தில் ஆகாப் ராஜாவுக்கு ஆச்சரியமான வார்த்தைகளைக் கொடுத்தார்.

“கீலேயாத்தின் குடிகளிலே திஸ்பியனாகிய எலியா ஆகாபை நோக்கி: என் வாக்கின்படியே அன்றி இந்த வருஷங்களிலே பனியும் மழையும் பெய்யாதிருக்கும் என்று இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு முன்பாக நிற்கிற நான் அவருடைய ஜீவனைக்கொண்டு சொல்லுகிறேன் என்றான். 1 இராஜாக்கள் 17: 1

ஆ) பஞ்சம் மிகவும் கொடியதாக இருந்தது (1 இராஜாக்கள் 18: 1-2).

இ) எலியா பாகாலின் 450 தவறான தீர்க்கதரிசிகளுக்கும், ஆகாபையும், யேசபேல் ராணியையும் ஆதரித்த கிபியாவிலிருந்த 400 தீர்க்கதரிசிகளுக்கும் சவால் விட்டு தோற்கடித்தார். (1 இராஜாக்கள் 18:19).

4. “மழைபெய்யாதபடிக்குக் கருத்தாய் ஜெபம்பண்ணினான்,… மறுபடியும் ஜெபம்பண்ணினான், அப்பொழுது வானம் மழையைப் பொழிந்தது, பூமி தன் பலனைத் தந்தது

அ) எலியாவுக்கு மழை பெய்யாதபடி நிறுத்தும் வல்லமை இல்லை.

ஆ) அதிகாரமும் வல்லமையும் தேவனுடையது; ஆனால் நீதிமானின் ஜெபம் அந்த வல்லமை செயல்பட காரணமாக இருக்க முடியும்!