கேட்கப்பட்டதும்! கொடுக்கப்பட்டதும்!

எழுதியவர் : போதகர் G. பால் ராஜ்

1 கொரிந்தியர் 1:18-24

சிலுவையைப்பற்றிய உபதேசம் கெட்டுப்போகிறவர்களுக்குப் பைத்தியமாயிருக்கிறது, இரட்சிக்கப்படுகிற நமக்கோ அது தேவபெலனாயிருக்கிறது.அந்தப்படி: ஞானிகளுடைய ஞானத்தை நான் அழித்து, புத்திசாலிகளுடைய புத்தியை அவமாக்குவேன் என்று எழுதியிருக்கிறது. Read More …

படைப்பு முதல் கிறிஸ்து வரை: அறிமுகம்

எழுதியவர்: இம்மானுவேல் ஜெஸ்வின்

படைப்பு முதல் கிறிஸ்து வரை என்கிற இந்த பாடத்தொகுப்பானது ஆங்கிலத்தில் Creation to Christ என்கிற பாடத்தொகுப்பை தழுவி எழுதப்பட்டது

ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும் பூமியையும் சிருஷ்டித்தார் (ஆதி 1:1) என்கிற வேதாகமத்தின் முதல் வாக்கியமே கிறிஸ்வத்தில் மாத்திரம் அல்ல இந்த உலகத்திலும் இருக்கிற பல்வேறு குழப்பங்களுக்கு விடையளிப்பதாய் இருக்கிறது. முழு வேதாகமும் தேவனையும் அவரது படைப்பையும் பற்றியது. இன்னும் தெளிவாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் தேவனையும் அவரது செயல்பாடுகளையும் பற்றியது. தேவன் யார்? அவரின் தன்மைகள் என்ன? அவரது குணாதிசயங்கள் என்ன? அந்த தேவன் எப்படி செயல்படுகிறார்? என்பதை தெளிவாகவும் விளக்கமாகவும் பதிவுசெய்திருக்கும் புத்தகமே வேதாகமம். தேவனே வேதாகமத்தின் மையமாகவும் மூலப்பொருளுமாய் இருக்கிற படியால், வேதாகமத்தை அடிப்படையாக கொண்டு எழுத்தப்படுகிற இந்த பாடத்தொகுப்பின் மையப்பொருளும் அவரே. Read More …