பாடம் 1 துவக்கத்தில் இறைவன்

ஆதியாகமம் 1:1 துவக்கத்தில் கடவுள் வானத்தையும் பூமியையும் படைத்தார்.

துவக்கத்தில் கடவுள்… என்கிற வேதாகமத்தின் முதல் இரண்டு வார்த்தைகள் வேதாகமத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் இறைவன் அடிப்படையில் எப்படிப்பட்டவர் என்பதைக்குறித்த ஒரு சிறிய பார்வையை நமக்கு கொடுக்கிறது. இந்த முதல் வசனத்திலிருந்து நாம் இறைவனைப்பற்றி அறிந்துகொள்கிற ஒரு அடிப்படை உண்மை என்னவென்றால், இந்த உலகம் படைக்கப்படுவதற்க்கு முன்பே அவர் இருந்தார். வேதகமத்தின் இறைவனைக் குறித்த இந்த அடிப்படை உண்மையிலிருந்து நாம் அவரைக்குறித்து இரண்டு முக்கியமான முடிவுகளுக்கு வர முடியும். வேதாகமத்தின் இறைவன் நிலையானவர் மற்றும் சுதந்திரமானவர்.

வேதாகமத்தின் இறைவன் நிலையானவர்.
வேதாகமத்தின் இறைவன் நிலையானவர் என்பது பொதுவாக காலம் அல்லது நேரத்தோடு தொடர்புபடுத்தப்பட்டு, அவர் முடிவற்ற அல்லது எல்லையற்ற காலமாக இருக்கிறவர் என்பதாக புரிந்துகொள்ளப்படுகிறது. இது உண்மைதான் என்றாலும் இதில் நாம் மனித அளவீட்டை அடைப்படையாக வைத்து இறைவனை நிர்ணயம் பண்ண முயல்கிறோம். மனிதர்களாகிய நாம் காலத்திற்க்கு கட்டுப்பட்ட, நேரத்திற்க்கு கட்டுப்பட்ட உலகத்தில் வாழ்ந்துகொண்டிருக்கிறோம். உதாரணமாக ஒரு நாள் என்று சொல்லப்படுகிற கால அளவை நீட்டிக்கிற தன்மை மனிதருக்கு இல்லை. ஆனால் இறைவன் காலம், நேரம் போன்ற கட்டுப்பாடுகளை உடைய இந்த உலகம் படைக்கப்படுவதற்கு முன்பதாகவே இருந்தார் என்பது, இறைவன் இந்த கட்டுப்பாடுகளுக்கு அப்பாற்பட்டவர் என்பதை நமக்கு உணர்த்துகிறது. மனிதர்களாகிய நம்மை கட்டுப்படுத்தும் இந்த காரணிகள் இறைவனை கட்டுப்படுத்துவதில்லை, ஏனென்றால் காலம் எனும் ஒன்றை படைத்தவரே அவர்தான். இறைவன் காலத்திற்க்கு அப்பாற்பட்ட நிலையானவராக இருக்கிறார்.

வேதாகமத்தின் இறைவன் சுதந்திரமானவர்.
இறைவன் காலத்தால் கட்டுப்படாதவர் என்பது, அவர் முழுமையாக சுதந்திரமானவர் என்பதை புரிந்துகொள்ள உதவிசெய்கிறது. அவர் எதற்காகவும் பிறரை சார்ந்திருக்க அவசியமற்றவர். மனிதர்களாகிய நாம் சுதந்திரமாக இருப்பதை குறித்து பேசினாலும், நம்மால் பிறரை சாராமல் வாழ முடியாது. நாம் நம்முடைய தினசரி அடிப்படை தேவைகளுக்காக கூட பிறரை சார்ந்தே வாழ்கிறோம். ஆனால் வேதாகமத்தின் இறைவன் தன்னில் தானே முழுமையானவராகவும், தன்னுடைய எந்த தேவையையும் நிறைவேற்றிக்கொள்ள எதையும்/யாரையும் சார்ந்திருக்க அவசியமற்றவராகவும் இருக்கிறார்.

இறைவன் வானத்தையும் பூமியையும் படைத்தார்.
வேதாகமத்தின் தேவனே எல்லாவற்றையும் படைத்தவர். இன்று நாம் கண்களால் காண்கிற, மற்றும் நவீன அறிவியலின் உதவியோடு கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிற, ஆனால் வெற்றுக் கண்களால் காணமுடியாத (அறிவியலால் இன்றளவும் கண்டுபிடிக்கப்படாமல் இருக்கிற அல்லது கண்டுபிடிக்கமுடியாமல் இருக்கிற) எல்லாவற்றையும் படைத்தவர் வேதாகமத்தின் இறைவனே.

இறைவன் வானத்தைபடைத்தார்.
வானம் எனும் வார்த்தை வேதாகமத்தில் இரண்டு வெவ்வேறு பொருளில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. முதலாவது பூமி தவிர்த்து பூமிக்கு வெளியே இருக்கிற அண்ட சராசரம். அறிவியலின் உதவியோடு இந்த அண்ட சராசரம் எவ்வளவு பெரியது என்பது ஆராயப்பட்டிருக்கிறது. நாம் வாழும் பூமி அமைந்திருக்கக்கூடிய, பல்வேறு கோள்களும் கோடிக்கணக்கான நட்ச்சத்திரங்களும் உள்ள சூரிய மண்டலம், கோடிக்கணக்கான நட்ச்சத்திர மண்டலங்கள் அமைந்த பால்வெளி அண்டம், பால்வெளி அண்டத்தை போலவே கோடிக்கணக்கான அண்டங்கள் என பூமிக்கு வெளியே எல்லையற்று இருக்கும் அண்ட சராசரங்களையும் படைத்தவர் வேதாகமத்தின் இறைவன்.

இரண்டாவது இறைவன் மற்றும் அவரது பணிவிடைக்காரர்கள் என்று அழைக்கப்படுகிற இறை தூதர்கள் வாழ்கிற, பொதுவாக பரலோகம் என்று அழைக்கப்படுகிற, ஆவிசார்ந்த இடம். இதுவும் வானம் என்றே பொதுவாக அறியப்படுகிறது ஆவிசார்ந்த என்றால் திட மற்றும் திரவ பொருளாக இல்லாத, மனித கண்களால் நேரடியாக பார்க்க முடியாத, உருவமற்ற என பொருள்படும். இந்த இடம் படைக்கப்பட்டதாக வேதாகமத்தில் எங்கும் குறிப்புகள் இல்லை என்றாலும் இந்த இடத்தில் இறைவனோடு வாசம் செய்யும் இறை தூதர்களை இறைவனே படைத்தார் என்பதும், பூமி படைக்கப்படுவதற்க்கு முன்னமே அவர்கள் படைக்கப்பட்டிருக்க கூடும் என்பதும் வேதாகமத்தில் தெளிவாக சொல்லப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம் ஆவிசார்ந்த உயிர்களையும் இறைவன்  படைத்தார் என்பதை நம்மால் புரிந்துகொள்ள முடியும்.

இறைவன் வாசம்பண்ணுகிற ஆவிக்குரிய இடமாகிய பரலோகத்தில் வசிக்கும் ஆவிக்குரிய உயிர்களாகிய இறை தூதர்களைப் பற்றி இந்த இடத்தில் புரிந்துகொள்ள வேண்டியது அவசியம்.

ஏராளமான இறை தூதர்களை இறைவன் படைத்தார், ஆனால் முடிவில்லாத எண்ணிக்கையில் அல்ல. தன்னை ஆராதிக்கும்படியாகவும், தனக்கு பணி செய்யும்படியாகவும் இறைவன் இறை தூதர்களை படைத்தார். இறை தூதர்கள் மிகுந்த பெலன், அறிவு, உணர்ச்சி, மற்றும் சுய சித்தம் உள்ளவர்கள் என வேதாகமம் கூறுகிறது.

மேற்கண்ட பகுதியில் இருந்து இறைவனைப்பற்றி வேதாகமம் சொல்லுகிற ஒரு உண்மையை புரிந்துகொள்ள முடியும். அது இறைவன் ஆவியாக இருக்கிறார். ஒரு ஆவிக்குரிய இடத்தில், ஆவிக்குரிய உயிர்கள் நடுவில் வாழும் இறைவன், தானும் ஆவியாகவே இருக்கிறார். எனவே அவர் உருவம் அற்றவராகவும், மனித கண்களால் நேரடியாக பார்க்க முடியாதவராகவும் இருக்கிறார்.

இறைவன்பூமியைப் படைத்தார்.
இறைவன் பொருள்சார்ந்த உலகத்தையும், ஊனுடல் பெற்ற உயிர்களையும் படைத்தார். இந்த பூமியையும் அதில் இருக்கும் அனைது உயிர்களையும் இறைவனே படைத்தார் என வேதாகமம் கூறுகிறது. இறைவன் எல்லாவற்றையும் (மனிதன் தவிர) தன் வார்த்தை மூலமாக படைத்தார்.


இறைவன் ஆதாம் மற்றும் ஏவாளை படைத்தார்.
இறைவனே மனுக்குலத்தை உருவாக்கினார். பிறகு கடவுளாகிய கர்த்தர் பூமியிலிருந்து மண்ணை எடுத்து மனிதனை உருவாக்கினார். அவன் மூக்கில் தன் உயிர் மூச்சினை கடவுளாகிய கர்த்தர் ஊதினார். அதனால் மனிதன் உயிர் பெற்றான் என வேதாகமம் கூறுகிறது (ஆதி 2:7). மனிதன் வெறும் ஊனுயிர் மட்டுமல்ல அவனுக்குள் இறைவன் கொடுத்த ஆத்துமா இருக்கிறது. மனிதன் ஆவிக்குரிய மற்றும் மாம்சரீதியான இரண்டின் அற்புதமான கலவை. இறைவன் மனுக்குலத்தின் முதல் பெற்றோராகிய ஆதாம் எனும் ஆணையும் ஏவாள் எனும் பெண்ணையும் உருவாக்கினார். இறைவன் ஆணை மண்ணினாலே உருவாக்கி அந்த மனிதனுடைய ஒரு பகுதியை பிரித்தெடுத்து  அதனாலே பெண்ணை உருவாக்கினார்.


மனுக்குலத்தை இறைவன் தமது சாயலில் உருவாக்கினார்.
இறைவன் ஆவியாய் இருக்கிறார். அவருக்கு உருவம் இல்லை. எனினும் இறைவன் மனுக்குலத்தை தமது சாயலில் உருவாக்கியதாக வேதாகமம் கூறுகிறது. எனவே மனிதரில் இருக்கும் இறை சாயல் என்பது உடல் சார்ந்ததாக இராமல் உயிர் சார்ந்ததாக இருக்கிறது. இறைவன் அறிவுள்ளவர். மனிதரையும் அறிவுள்ளவராக உருவாக்கினார். இறைவன் உணர்ச்சிகள் உள்ளவர். மனிதரையும் உணர்ச்சிகள் உள்ளவர்களாக உருவாக்கினார். இறைவன் சுய சித்தம் உள்ளவர். மனிதரையும் சுய சித்தம் உள்ளவர்களாக உருவாக்கினார்.

வேதாகமத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் இறைவன் நிலையானவர், சுதந்திரமானவர், அனைத்தையும் படைத்தவர். அவர் மனிதர் கட்டுப்படுத்துகிற இறைவன் அல்ல. மனிதரை படைத்து கட்டுப்படுத்தும் வல்லமையுள்ள இறைவன். இயற்கையினால் கட்டுப்படுத்தப்படும் இறைவன் அல்ல. இயற்கையை படைத்து கட்டுப்படுத்தும் இறைவன். இறைவன் மனிதரை தமது சாயலிலும், அடிப்படையில் ஆவிக்குரியவர்களாகவும் படைத்த படியினால், மனிதர் தம்மை படைத்த இறைவனோடு தொடர்பு கொள்வது சாத்தியமாகவே உள்ளது. அவர் உருவம் அற்றவராய் இருப்பதினால் அவரை எந்த உருவத்தோடும் ஒப்பிட்டு பார்ப்பது தவறானதாகும்.

 

<<அறிமுகம்                                                                            பாடம் 2 >>

mm

Author: Immanuel Jeswyn

இம்மானுவேல் ஜெஸ்வின் அவர்கள் கடந்த பத்து ஆண்டுகளாக தேவனுடைய பணியை செய்து வருகிறார். வேதாகம கல்வியில் முது நிலை பட்டம் பெற்றிருக்கும் இவர் தற்போது திருநெல்வேலி பட்டினத்தில் தேவனுடைய கிருபையின் சத்தியத்திற்க்காக வைராக்கியம் கொள்ளும் ஒரு வேதாகம திருச்சபையை நிறுவும் விருப்பத்தோடு செயல்பட்டு வருகிறார். இவருக்கு, மனைவி வசந்தி பெனிட்டா, மற்றும் இரண்டு மகன்களும் உண்டு.

mm

Written by 

இம்மானுவேல் ஜெஸ்வின் அவர்கள் கடந்த பத்து ஆண்டுகளாக தேவனுடைய பணியை செய்து வருகிறார். வேதாகம கல்வியில் முது நிலை பட்டம் பெற்றிருக்கும் இவர் தற்போது திருநெல்வேலி பட்டினத்தில் தேவனுடைய கிருபையின் சத்தியத்திற்க்காக வைராக்கியம் கொள்ளும் ஒரு வேதாகம திருச்சபையை நிறுவும் விருப்பத்தோடு செயல்பட்டு வருகிறார். இவருக்கு, மனைவி வசந்தி பெனிட்டா, மற்றும் இரண்டு மகன்களும் உண்டு.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *