பாடம் 7 நியாயப்பிரமாணம் மோசேயின் மூலமாய் கொடுக்கப்பட்டது.

நியாயப்பிரமாணம்

இஸ்ரவேல் மக்களை எகிப்தில் இருந்து விடுவித்த வல்லமையுள்ள தேவன்

தேவன் தான் யார் என்பதை அற்புதங்களினாலும் அதிசயங்களினாலும் இஸ்ரவேல் மக்களுக்கும் எகிப்தியருக்கும் வெளிப்படுத்தினார். இஸ்ரவேல் மக்களை விடுவித்து விடுமாறும் மறுக்கும் பட்சத்தில் விளைவுகள் மோசமானதாக இருக்கும் என மோசே மூலமாக தேவன் பார்வோனை எச்சரித்தார். எகிப்தின் அரசனான பார்வோன் தேவனின் எச்சரிக்கையை நிராகரித்து தன் மனதை கடினப்படுத்தினான். கடைசி வாதை மிக பயங்கரமாக இருக்கும் என மோசே பார்வோனை எச்சரித்தார். ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் தேவன் சங்கார தூதனை அனுப்பும்போது தலைச்சன் பிள்ளைகள் அனைவரும் அழிக்கப்படுவார்கள் எனவும் ஒவ்வொரு குடும்பமும் ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை கொன்று ஆட்டுக்குட்டியின் இரத்தத்தை தங்களின் வாசலில் பூசும்படியாகவும் அப்பொது கடைசி வாதைக்கு தப்பமுடியும் என்று தேவன் கூறினார். தேவன் சொன்னதை நம்பிய இஸ்ரவேல் மக்கள் ஆட்டுகுட்டிகளை கொன்று அதின் இரத்தத்தை தங்கள் வாசலில் பூசினார்கள். தேவன் குறிப்பிட அந்த நேரம் வந்தது. தேவன் சங்கார தூதனை அனுப்பினார். சங்கார தூதன் எகிப்தியர்களின் தலைச்சன் பிள்ளைகளை அடிக்கும் போது, ஆட்டுக்குட்டியின் இரத்தம் தெளிக்கப்பட்ட குடும்பங்கள் பிழைத்தன. எகிப்து தேசம் முழுவதும் மரண ஓலம் எழுந்தது. அன்று இரவே இஸ்ரவேல் மக்கள் எகிப்த்தை விட்டு போய்விடுமாறு பார்வோன் கட்டளை கொடுத்தான். தேவனை குறித்து புரிந்துகொள்ளவேண்டிய உண்மை, எந்த வல்லமையும் தேவனை எதிர்த்து நிற்க முடியாது. அவர் செய்ய நினைப்பதை எவரும் தடுக்கவும் முடியாது.

இஸ்ரவேலர்கள் வெகு சீக்கிரமே விக்கிரகத்தை வணங்கினார்கள் 

சீனாய் மலையடிவாரத்திற்க்கு வரும் வரை (அதின் பிறகும்) இஸ்ரவேலர்கள் தேவனின் அற்புதங்களை தொடர்ந்து கண்டார்கள்.கட்டளைகளையும் நியாயபிரமாணங்களையும் கொடுக்க தேவன் மோசேயை சீனாய் மலையின் உச்சிக்கு வரவழைத்தார். மோசே திரும்பி வர தாமதித்தபோது, மக்கள் மோசேயின் சகோதரனாகிய ஆரோனிடம் தாங்கள் வணங்கும்படியாக விக்கிரங்களை உண்டாக்கும்படி நிர்பந்தித்தார்கள். ஆரோன் அவர்களிடம் இருந்து தங்க நகைகளை பெற்று அவர்களுக்கு தங்க கன்றுக்குட்டியை வார்ப்பித்தான். அந்த விக்கிரகத்துக்கு விழா எடுத்து, அதுவே தங்களை எகிப்திலிருந்து விடுவித்ததாக கூறினார்கள். புரிந்துகொள்ள வேண்டிய உண்மை அற்புதங்களும், அடையாளங்களும் மாத்திரம் பாவ மனிதர்களை தேவனிடத்திற்க்கு திருப்பிவிடுவதில்லை. மனிதருடைய பாவ சுபாவம் எப்போதும் உண்மையான தேவனை எதிர்த்தே நிற்கிறது.

அற்புதங்களும், அடையாளங்களும் பாவ மனிதர்களை தேவனிடத்திற்க்கு திருப்பிவிடுவதில்லை. மனிதருடைய பாவ சுபாவம் எப்போதும் உண்மையான தேவனை எதிர்த்தே நிற்கிறது.

தேவன் நியாயப்பிரமாணத்தையும் கட்டளைகளையும்  கொடுத்தார்

தேவன் தான் யார் என்பதையும், தன்னுடைய எதிர்பார்ப்புகள் என்ன என்பதையும் காண்பிப்பதற்க்காக நியாயப்பிரமாணங்களையும் கட்டளைகளையும் கொடுத்தார். நியாயப்பிரமாணங்கள் மற்றும் கட்டளைகள் எதிர்பார்ப்பது என்ன என்பதை நாம் முழுமையாக புரிந்து கொள்ளவேண்டியது அவசியம். இஸ்ரவேலர்கள் எல்லா கட்டளைகளுக்கும் முழுமையாக கீழ்ப்படிய வேண்டும். இதோ, இன்று நான் உங்களுக்கு முன்பாக ஆசீர்வாதத்தையும் சாபத்தையும் வைக்கிறேன். இன்று நான் உங்களுக்குக் கற்பிக்கிற உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரின் கற்பனைகளுக்குக் கீழ்ப்படிந்தீர்களானால் ஆசீர்வாதமும், எங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரின் கற்பனைகளுக்குக் கீழ்ப்படியாமல், இன்று நான் உங்களுக்கு விதிக்கிற வழியைவிட்டு விலகி, நீங்கள் அறியாத வேறே தேவர்களைப் பின்பற்றுவீர்களானால் சாபமும் வரும் (உபா 11:26 – 28). இஸ்ரவேலர்கள் முழுமையாக கீழ்ப்படிந்தால் அவர்களுக்கு ஆசீர்வதமும், இல்லை என்றால் சாபமும் வரும் ( யாக் 2:10, உபா 27:26). தேவன் இஸ்ரவேலர்களிடம் “என்னுடைய கட்டளைகளுக்கு முழுமையாக கீழ்ப்படிவீர்களா?” என்று கேட்டதிற்க்கு, அனைவரும் “ஆம்” என பதிலளித்தனர். (யாத் 19:7-8, 24:3)

நியாயப்பிரமாணம் 100% முழுமையான கீழ்ப்படிதலை எதிர்பார்க்கிறது. நியாயப்பிரமாணத்தின் ஒரு சிறு பகுதிக்கு கீழ்படிய தவறினாலும் முழுமையான கீழ்படியாமை என்றே கருதப்படும்.

நியாயப்பிரமாணத்திற்கு கீழ்படிவதை பற்றி சிலரின் எண்ணங்கள்

மக்கள் சொன்னது – மோசே….உடன்படிக்கையின் புஸ்தகத்தை எடுத்து, ஜனங்களின் காது கேட்க வாசித்தான்; அவர்கள் கர்த்தர் சொன்னபடியெல்லாம் செய்து, கீழ்ப்படிந்து நடப்போம் என்றார்கள்.(யாத் 19:7-8, 24:3, 7).

கடவுள் சொன்னது – பின்னும் கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி: இந்த ஜனங்களைப் பார்த்தேன்; இவர்கள் வணங்காக்கழுத்துள்ள ஜனங்கள். (யாத் 32:9).

மோசே சொன்னது –  நான் உன் கலகக்குணத்தையும் உன் கடினக் கழுத்தையும் அறிந்திருக்கிறேன்; இன்று நான் இன்னும் உங்களுடன் உயிரோடிருக்கையில், கர்த்தருக்கு விரோதமாகக் கலகம்பண்ணினீர்களே; என் மரணத்திற்குப்பின்பு எவ்வளவு அதிகமாய்க் கலகம்பண்ணுவீர்கள்! (உபா 31:27)

யோசுவா சொன்னது –  யோசுவா ஜனங்களை நோக்கி: நீங்கள் கர்த்தரைச் சேவிக்கமாட்டீர்கள். (யோசு 24:19)

என்ன நடக்கும் என கடவுள் சொன்னது – கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி: நீ உன் பிதாக்களோடே படுத்துக்கொள்ளப் போகிறாய்; இந்த ஜனங்கள் எழும்பி, தாங்கள் போயிருக்கும் தேசத்திலுள்ள அந்நிய தேவர்களைச் சோரமார்க்கமாய்ப் பின்பற்றி, என்னைவிட்டு, தங்களுடனே நான் பண்ணின உடன்படிக்கையை மீறுவார்கள். (உபா 31:16)

என்ன நடக்கும் என மோசே சொன்னது – என் மரணத்திற்குப்பின்பு நீங்கள் நிச்சயமாய் உங்களைக் கெடுத்து, நான் உங்களுக்குக் கட்டளையிட்ட வழியை விட்டு விலகுவீர்கள்; ஆகையால், கடைசி நாட்களில் தீங்கு உங்களுக்கு நேரிடும்; உங்கள் கைக்கிரியைகளினாலே கர்த்தரைக் கோபப்படுத்தும்படிக்கு, அவர் பார்வைக்குப் பொல்லாப்பானதைச் செய்வீர்கள் என்பதை அறிவேன். (உபா 31:29)

என்ன நடந்தது

இஸ்ரவேல் மக்கள் கானான் தேசத்திற்க்கு போனார்கள். ஆனால் வெகு சீக்கிரமே தேவனை மறந்தார்கள். அவர்கள் கடவுளை மறுதலிக்கும்போதெல்லாம் தேவன் அவர்களை அன்னிய மக்களிடம் அடிமைகளாக ஒப்புக்கொடுத்தார். அவர்கள் எப்பொழுதெல்லாம் தேவனை நோக்கி கதறினார்களோ (கீழ்ப்படிதல் அல்ல) அப்பொழுதெல்லாம் தேவன் அவர்களை நியாதிபதிகளை கொண்டு விடுவித்தார். இந்த பாவ சுழற்ச்சியை இஸ்ரவேலருடைய சரித்திரத்தில் மீண்டும் மீண்டும் நாம் காண முடியும். இஸ்ரவேலர் ஒருபோதும் தேவனுக்கு முழுமையாக கீழ்ப்படிய வில்லை. எனவே அவர்கள் ஒருபோதும் தேவன் வாக்களித்திருந்த ஆசீர்வாதத்தை பெறவும் இல்லை. காலங்கள் கடந்தது. இஸ்ரவேலர்கள் பாபிலோனியருக்கு அடிமைகளாக இருந்தனர். பெர்சியர்களுக்கு அடிமைகளாக இருந்தனர். கிரேக்கர்களுக்கு அடிமைகளாக இருந்தனர். கடைசியாக ரோமர்களுக்கு அடிமைகளாக இருந்தனர். ஒரு கால கட்டத்தில் தேவன் அவர்களோடு பேசுவதையே நிறுத்தி இருந்தார்.

தேவனுடைய நியாயப்பிரமாணம் பாவ சுபாவ மனிதனால் நிறைவேற்ற இயலாதது.

முடிவுகள்

சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் தமக்கு சித்தமானதை செய்கிறார். ஏன் என்று கேட்க நமக்கு அருகதை இல்லை. கர்த்தர் நல்லவர் என்பதையும் அவர் ஒருபோதும் தவறு செய்வதில்லை என்பதையும் நினைவில் கொள்வோம்.

அற்புதங்கள் பாவ மனிதர்களை தேவனிடத்திற்க்கு திருப்புவதில்லை.

நியாயப்பிரமாணம் பாவ மனிதர்களை தேவனிடத்திற்க்கு திருப்புவதில்லை.

நியாயப்பிரமாணம் பாவ மனிதர்களால் நிறைவேற்ற முடியாதது.

mm

Author: Immanuel Jeswyn

இம்மானுவேல் ஜெஸ்வின் அவர்கள் கடந்த பத்து ஆண்டுகளாக தேவனுடைய பணியை செய்து வருகிறார். வேதாகம கல்வியில் முது நிலை பட்டம் பெற்றிருக்கும் இவர் தற்போது திருநெல்வேலி பட்டினத்தில் தேவனுடைய கிருபையின் சத்தியத்திற்க்காக வைராக்கியம் கொள்ளும் ஒரு வேதாகம திருச்சபையை நிறுவும் விருப்பத்தோடு செயல்பட்டு வருகிறார். இவருக்கு, மனைவி வசந்தி பெனிட்டா, மற்றும் இரண்டு மகன்களும் உண்டு.

mm

Written by 

இம்மானுவேல் ஜெஸ்வின் அவர்கள் கடந்த பத்து ஆண்டுகளாக தேவனுடைய பணியை செய்து வருகிறார். வேதாகம கல்வியில் முது நிலை பட்டம் பெற்றிருக்கும் இவர் தற்போது திருநெல்வேலி பட்டினத்தில் தேவனுடைய கிருபையின் சத்தியத்திற்க்காக வைராக்கியம் கொள்ளும் ஒரு வேதாகம திருச்சபையை நிறுவும் விருப்பத்தோடு செயல்பட்டு வருகிறார். இவருக்கு, மனைவி வசந்தி பெனிட்டா, மற்றும் இரண்டு மகன்களும் உண்டு.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *