கவலைப்படாதே!

mm

Author: Lenin Rajarathinam

லெனின் அவர்கள் இந்துப் பின்ணணியிலிருந்து கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டவர். சொந்த ஊர் மதுரை என்றாலும் தற்போது பணி நிமித்தமாக மனைவி மற்றும் மகனோடு ரியாத்தில் வசிக்கிறார். தேவனுடைய கிருபையினால் ரியாத்தில் உள்ள சில திருச்சபைகளில் சில பொறுப்புகள் வகிப்பதுடன் வேதத்தை போதிக்கவும் செய்கிறார்.
mm

Written by 

லெனின் அவர்கள் இந்துப் பின்ணணியிலிருந்து கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டவர். சொந்த ஊர் மதுரை என்றாலும் தற்போது பணி நிமித்தமாக மனைவி மற்றும் மகனோடு ரியாத்தில் வசிக்கிறார். தேவனுடைய கிருபையினால் ரியாத்தில் உள்ள சில திருச்சபைகளில் சில பொறுப்புகள் வகிப்பதுடன் வேதத்தை போதிக்கவும் செய்கிறார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *