அனுதின ஆவிக்குரிய ஆகாரம் 02.11.2017

யாக்கோபு தின தியானம்

“ஒரு ஆத்துமாவை மரணத்தினின்று இரட்சித்து…”

வேதப்பகுதி: யாக்கோபு 5:20

சிறந்த செயலாகிய ஆத்தும இரட்சிப்பு

யாக்கோபு தனது நிருபத்தை பலமான மற்றும் தகுதி வாய்ந்த குறிப்பில் முடிக்கின்றார். விசுவாசிகள் ஆத்துமாக்களுக்கு சவால் விட்ட பல பிரச்சினைகளை அடையாளப்படுத்தி அவர் எழுதியிருந்தார். ஆகவே அவர்கள் உன்னதமான ஆத்மா-ஆதாய வேலைகளில் ஈடுபட, இப்போது வாசகர்களை மக்களிடம் சந்திக்கும்படி கேட்டுக் கொள்கின்றார்.

“சகோதரரே, உங்களில் ஒருவன் சத்தியத்தைவிட்டு விலகி மோசம்போகும்போது, மற்றொருவன் அவனைத்திருப்பினால், தப்பிப்போன மார்க்கத்தினின்று பாவியைத் திருப்புகிறவன் ஒரு ஆத்துமாவை மரணத்தினின்று இரட்சித்து, திரளான பாவங்களை மூடுவானென்று அறியக்கடவன்.” யாக்கோபு 5: 19-20

1. “சகோதரர்கள்

அ) இது சபை சமூகத்திற்கான ஒரு வேண்டுகோள்.

ஆ) அவர்களுக்கு முன்வைக்கப்படும் ஊழியத்தை சிந்திக்கும்படி யாக்கோபு அவர்களை ஊக்கப்படுத்துகிறார்.

2. “சகோதரரே, உங்களில் ஒருவன் சத்தியத்தைவிட்டு விலகி மோசம்போகும்போது”

அ) இந்த நபர் ஒரு விசாரிக்கின்றவராகவும், நேர்மையுள்ள மற்றும் ஆர்வமானவராகவும் இருக்கலாம்.

ஆ) இந்த நபர் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவில் விசுவாசம் வைத்திருப்பவராக இருக்கலாம்.

இ) ஆனால் அவர் சத்தியத்திலிருந்து விலகியிருக்கலாம், அதாவது, அவர் சத்தியத்திலிருந்து தவறான வழியில் செல்கிறார் என்றே அர்த்தம்.

3. “மற்றொருவன் அவனைத்திருப்பினால்”

அ) அப்படி வழி விலகி செல்லும் ஒரு நபரை எப்படியாவது “திருப்ப” இன்னொருவர் உதவ முடியும்.

ஆ) அப்படிப்பட்டவர் சத்தியத்தினால் ஒரு பாவியை திருப்ப முடியும்

4. “தப்பிப்போன மார்க்கத்தினின்று பாவியைத் திருப்புகிறவன் ஒரு ஆத்துமாவை மரணத்தினின்று இரட்சித்து, திரளான பாவங்களை மூடுவானென்று அறியக்கடவன். “

அ) இது யாக்கோபும் மற்ற அப்போஸ்தலர்களும் செய்துவந்த ஒரு முக்கியமான ஊழியம்.

ஆ) எண்ணற்ற வடிவங்களில் தோன்றக்கூடிய பாவத்தின் பிரச்சனையை அவர்கள் சரிசெய்ய முயன்றார்கள்.

இ) பாவம் மற்றும் தவறு சேர்ந்தே இருக்கும்

ஈ) அது மனந்திரும்பி, உண்மையான மாற்றத்தில் இருக்க வேண்டும்.

உ) சமரசம் எப்பொழுதும் தீர்வு ஆகாது.

5. “ஒரு ஆத்துமாவை மரணத்தினின்று இரட்சித்து”

அ) இந்த ஊழியம் “ஆத்தும ஆதாயம்” பற்றியதாகும்.

ஆ) அவரது பாவங்களையும் தவறுகளையும் விட்டு விலகாதிருப்பவருக்கான மரணம் (ஆத்தும) காத்திருக்கிறது.

6. “திரளான பாவங்களை மூடுவானென்று”

அ) ஒருபோதும் பாவங்கள் தனியாக இல்லை.

ஆ) அவை கணக்கில்லாமல் எண்ணப்படுகின்றது! ஆனால் அவைகள் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரட்சிப்பின் மூலம் மூடி மறைக்கப்பட முடியும்!

mm

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *