அனுதின ஆவிக்குரிய ஆகாரம் 31.10.2017

யாக்கோபு தின தியானம்

உங்கள் குற்றங்களை ஒருவருக்கொருவர் அறிக்கையிட்டு “

வேதப்பகுதி: யாக்கோபு 5:16

மீறுதல்களை அறிக்கையிடுதல்

மீறுதல்கள் இருக்கும்போது நாம் எங்கு சென்று எதை செய்ய வேண்டும்? என்பதைப்பற்றி யாக்கோபு மிகவும் தெளிவாக இருந்தார். பின்வரும் பகுதி இதை மிகவும் தெளிவாக விளக்குகிறது.

“நீங்கள் சொஸ்தமடையும்படிக்கு, உங்கள் குற்றங்களை ஒருவருக்கொருவர் அறிக்கையிட்டு, ஒருவருக்காக ஒருவர் ஜெபம்பண்ணுங்கள். நீதிமான் செய்யும் ஊக்கமான வேண்டுதல் மிகவும் பெலனுள்ளதாயிருக்கிறது.” யாக்கோபு 5:16

1. “உங்கள் குற்றங்களை ஒருவருக்கொருவர் அறிக்கையிட்டு”

அ) “ஒப்புக்கொள்ளுதல்”

a) முழு மனசாட்சி இங்கே கருத்தில் கொள்ளப்படுகிறது.

b) நேர்மையாகவும் வெளிப்படையாகவும்.

ஆ) “மீறுதல்கள்”

a) இங்கே பயன்படுத்தப்படும் ஒரு பொதுவான வார்த்தை “பாவம்”.

b) பாவம் எங்கே இருக்கின்றதோ, அது ஒப்புக்கொள்ளப்பட வேண்டும்.

இ) “ஒருவருக்கொருவர்”

a) இது ஆசாரியனிடத்தில் மட்டுமல்ல.

b) ஆனால் ஒருவருக்கொருவர்.

2. “நீங்கள் சொஸ்தமடையும்படிக்கு,ஒருவருக்காக ஒருவர் ஜெபம்பண்ணுங்கள்”

அ) இந்த சூழலில் ஒருவருக்கொருவர் ஜெபியுங்கள் என்பது மற்றவரிடம் மன்னிப்பை தேடுவதும், கொடுப்பதும்.

ஆ) ஒருவர் இன்னொருவருக்கு விரோதமாக பாவம் செய்திருந்தால் அதற்கு மன்னிப்பு தேடுவது ஞானமுள்ள செயல்.

இ) குணப்படுதல் இங்கு உண்டாக வாய்ப்பு இருக்கின்றது.

ஈ) குணப்படுத்துதல் நடக்குமா அல்லது நடக்காதா என்பது மற்ற காரணிகளைப் பொறுத்துதான் இருக்குமே தவிற ஜெபத்தை வைத்து அல்ல.

3. “நீதிமான் செய்யும் ஊக்கமான வேண்டுதல் மிகவும் பெலனுள்ளதாயிருக்கிறது.”

அ) “நீதிமான்”

a) இது ஒரு முக்கியமான குறிப்பு.

b) இது வெறும் ஜெபம் அல்ல, ஆனால் நீதியுள்ள மனிதனுடைய ஜெபம்.

ஆ) நீதிமான் எப்படி ஜெபிக்கிறார்?

a) அவர் வல்லமை மற்றும் அதிகாரத்துடன் ஜெபிக்கிறார் (நேரடி மொழிபெயர்ப்பு).

b) வல்லமையுடன் ஜெபிப்பது எப்படி என்பதை புரிந்துகொள்ள உதவுவதற்காக “ஊக்கமுள்ள” வார்த்தை சேர்க்கப்பட்டது.

c) எந்தவொரு சந்தர்ப்பத்திலும், இது ஒரு தாழ்மையான வேண்டுகோளாக இருக்க வேண்டும். (எல்லா ஜெபங்களும் தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்தவை அல்ல).

mm

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *