அனுதின ஆவிக்குரிய ஆகாரம் 28.10.2017

யாக்கோபு தின தியானம்

“சத்தியம்பண்ணாதிருங்கள்…”

வேதப்பகுதி: யாக்கோபு 5:12

மற்றொரு பிரச்சனையை அடையாளம் காணுதல்.

இங்கு யாக்கோபு மற்றொரு பிரச்சனையைத் தொடர்ந்து பேசுகிறார். சிலர் சத்தியம் செய்வதை எளிதாக செய்துவிடுகிறார்கள்.

“விசேஷமாய், என் சகோதரரே, வானத்தின்பேரிலாவது, பூமியின்பேரிலாவது, வேறெந்த ஆணையினாலாவது சத்தியம்பண்ணாதிருங்கள்; நீங்கள் ஆக்கினைக்குள்ளாகத் தீர்க்கப்படாதபடிக்கு உள்ளதை உள்ளதென்றும், இல்லதை இல்லதென்றும் சொல்லக்கடவீர்கள்.” யாக்கோபு 5:12

1. ” விசேஷமாய், என் சகோதரரே, சத்தியம்பண்ணாதிருங்கள் “

அ) “சத்தியம்” என்ற வார்த்தையை உபயோகிப்பது பற்றி இல்லை.

ஆ) இங்கே உள்ள சூழல் சத்தியம்பண்ணுதல் என்பதுதான்.

2. ஆம் அல்லது இல்லை

அ) கர்த்தராகிய இயேசு இந்த விஷயத்தில் கற்பித்ததை யாக்கோபு நினைவுகூர்கிறார் (மத்தேயு 5: 33-37).

ஆ) சத்தியம்பண்ணுதலின் நடைமுறைகள்:

a) வானத்தின்பேரில் சத்தியம்பண்ணுதல்

b) பூமியின்பேரில் சத்தியம்பண்ணுதல்

c) எருசலேமின்பேரில் சத்தியம்பண்ணுதல்

d) ஒருவரின் தலையின்பேரில் சத்தியம்பண்ணுதல்

இ) இது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாட்களில் பொதுவான நடைமுறையாக இருந்தது.

3. வலுவான ஆலோசனை

அ) சத்தியம் பண்ண வேண்டாம்.

ஆ) ஒரு சத்தியத்தை செயல்படுத்தமுடியாத ஆபத்து மிகவும் உண்மையானது (பிரசங்கி 5: 1-7).

4. சத்தியம் செய்வது என்னவென்று புரிந்து இருப்பது அவசியம்.

அ) கர்த்தருடைய பரிசுத்த பெயர் இதில் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது.

ஆ) அப்படி செய்வதினால் நாம் கீழ்காணும் ஆபத்தில் இருப்போம்:

a) தேவனுடைய பெயரை அற்பமாகக் கருதிவிடுவோம்.

b) அவரது பெயரை வீணாக எடுத்துக் கொள்ளுவோம்.

c) செய்யும் சத்தியத்தை செய்ய தவறிவிடுவோம்.

5. “நீங்கள் ஆக்கினைக்குள்ளாகத் தீர்க்கப்படாதபடிக்கு “

அ) நாம் அவருடைய பெயரை வீணாக எடுத்துக்கொள்வதால், தேவனிடமிருந்து நியாயத்தீர்ப்பு இருக்கும்.

ஆ) தேவனுடைய பெயரால் செய்யப்பட்ட உறுதிமொழியை நாம் நிறைவேற்றாவிட்டால் நியாயத்தீர்ப்பும் இருக்கும்.

mm

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *