அனுதின ஆவிக்குரிய ஆகாரம் 27.10.2017

யாக்கோபு தின தியானம்

“துன்பப்படுதலுக்கும் நீடிய பொறுமைக்கும் திருஷ்டாந்தமாக.”

வேதப்பகுதி: யாக்கோபு 5:10

ஒரு தூண்டுதல்

தூண்டுதல் ஆத்துமாவுக்கு எப்போதும் உற்சாகம் தருகிறதாயிருக்கிறது! துன்பங்கள் அடிக்கடி ஒரு பெரும் இடத்தை வாழ்க்கையில் எடுத்துக்கொள்ளும், இதனால்தான் தூண்டுதல் தேவையான புத்துணர்ச்சியை அளிக்கிறது.

“என் சகோதரரே, கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே பேசின தீர்க்கதரிசிகளைத் துன்பப்படுதலுக்கும் நீடிய பொறுமைக்கும் திருஷ்டாந்தமாக வைத்துக்கொள்ளுங்கள். இதோ, பொறுமையாயிருக்கிறவர்களைப் பாக்கியவான்களென்கிறோமே! யோபின் பொறுமையைக்குறித்துக் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள்; கர்த்தருடைய செயலின் முடிவையும் கண்டிருக்கிறீர்கள்; கர்த்தர் மிகுந்த உருக்கமும் இரக்கமுமுள்ளவராயிருக்கிறாரே.” யாக்கோபு 5: 10-11

1. ஒரு தீர்க்கதரிசியின் உதாரணம்

அ) யாக்கோபு, தனிப்பட்ட முறையில் தீர்க்கதரிசிகளிடமிருந்து தூண்டுதலை பெற்றிருக்க வேண்டும்.

ஆ) தீர்க்கதரிசிகள் முக்கியமாக கர்த்தருடைய நாமத்தில் பேசியவர்கள் என குறிப்பிடப்பட்டனர்.

2. துன்பப்படுதல் மற்றும் பொறுமைக்கான உதாரணம்

அ) “துன்பம்”

a) அவர்கள் கர்த்தருக்காக பாடுபட்டார்கள்.

b) குறிப்பாக கர்த்தருடைய தீர்ப்பு பற்றி பிரசங்கித்தபோது அவர்களது செய்திகளை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை.

c) எரேமியா தீர்க்கதரிசி சிறைதண்டனையும் பெரும் விரோதத்தையும் அனுபவித்தார்.

ஆ) “பொறுமை”

a) கர்த்தருடைய உண்மையான தீர்க்கதரிசிகள் உண்மையுடன் கர்த்தருடைய வார்த்தையை முடிவுவரை பிரசங்கித்தார்கள்.

b) அவர்கள் அடிக்கடி தவறாக நடத்தப்பட்டாலும், அவர்கள் மக்களுக்கு கற்பிக்க முயன்றார்கள்.

c) கர்த்தருக்காக வாழ விரும்பும் அனைவருக்கும் அவர்களின் வாழ்வு ஒரு தூண்டுதலாக இருந்தது.

3. “பொறுமையாயிருக்கிறவர்களைப் பாக்கியவான்களென்கிறோமே “

அ) “சகிப்பது” “பொறுமையாக இருப்பது” போன்றே அவசியமானது.

ஆ) இந்த இரு வார்த்தைகள் நெருக்கமாக இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

4. யோபுவின் உதாரணம்

அ) அவர் மிகவும் துன்பத்தை அடைந்தார்.

ஆ) தேவனுடைய கருனையும் இரக்கத்தையும் அவர் அனுபவித்தார்.

இ) இறுதி முடிவை தெரிந்துகொள்ளும்போது அது நமக்கு தூண்டுதலாயிருக்கிறது.

ஈ) யோபு துன்பத்தினால் இழந்த அனைத்தையும் தேவன் மீட்டு கொடுத்தார் (யோபு 42: 12-17).

உ) அவர் தனது குழந்தைகளின் நான்கு தலைமுறைகளைக் காணும் முதிர் வயதில் மரித்தார்.

mm

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *