அனுதின ஆவிக்குரிய ஆகாரம் 26.10.2017

யாக்கோபு தின தியானம்

“ஒருவருக்கொருவர் விரோதமாகப் முறையிடாதிருங்கள் …”

வேதப்பகுதி: யாக்கோபு 5: 9

ஒரு இயற்கையான பதில்

ஒருவர் பாதிக்கப்பட்டால் அவருடைய இயற்கையான பதில் முணுமுணுப்பாகத்தான் இருக்கும். ஆனால் யாக்கோபு இதை எதிர்த்து எச்சரித்தார்.

“சகோதரரே, நீங்கள் நியாயந்தீர்க்கப்படாதபடிக்கு ஒருவருக்கொருவர் விரோதமாய் முறையிடாதிருங்கள்; இதோ, நியாயாதிபதி வாசற்படியில் நிற்கிறார். “ யாக்கோபு 5: 9

1. “ஒருவருக்கொருவர் முறுமுறுக்க வேண்டாம்”

அ) இது யாக்கோபு 3 ஆம் அதிகாரத்தில் கற்பித்தவையோடு ஒத்த கருத்து,

ஆ) முறுமுறுப்பு நாவினால் பாவம் செய்ய வழிவகுக்கும்.

இ) ” முறுமுறுப்பு ” என்ற வார்த்தை பின்வரும் நுணுக்கங்களைக் கொண்டுள்ளது:

a) முணுமுணுத்தல்

b) புலம்புல்

c) புகார்

2. “சகோதரர்கள்”

அ) யாக்கோபு தன்னுடைய வாசகர்களை “சகோதரர்கள்” என்று சொல்லுவதின் அர்த்தம் என்ன என்பதை நினைவில் வையுங்கள் என்று கூறுகிறார்.

ஆ) கர்த்தருக்குள் “சகோதரர்களாக” இருப்பதைப் பற்றி அதிகம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

a) நாம் ஆன்மீக குடும்பமாக இருக்க வேண்டும்.

b) ஒருவருக்கொருவர் கிறிஸ்துவுக்குள்ள சகோதர சகோதரிகளாக நாம் கருதுகிறோம்.

3. “நீ நியாயம் தீர்க்காதே”

அ) ஐஸ்வரியவான் நியாயம் தீர்க்கப்படுவான்.

a) ஏழைகளை கொடுமைப்படுத்துவதற்காக.

b) அவர்களின் ஊழியர்களை ஏமாற்றுவதற்காக.

c) அவர்களது சகோதரர்கள் மீது அக்கரை இல்லாமல் இருப்பதற்காக.

ஆ) ஆனால் ஏழைகளும் நியாயம் தீர்க்கப்படலாம்.

a) செல்வந்தர்களுக்கு எதிராக அவர்கள் நாக்கை துஷ்பிரயோகம் செய்வதினால்,

b) முதலாளிகளுக்கு எதிராக மோசமான சொற்கள் பயன்படுத்துவது.

c) செல்வந்தர்களுக்கு எதிரான தவறான மற்றும் எல்லா சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளுக்காகவும் நியாயம் தீர்க்கப்படலாம்.

4. “இதோ, நியாயாதிபதி வாசற்படியில் நிற்கிறார்”

அ) இதை புரிந்து கொள்ள விசுவாசம் தேவை.

ஆ) இதற்கு பொருமையும் முதிர்சியும் உள்ள நம்பிக்கை இருந்தால்தான் அவருடைய தெய்வீக நியாயதீர்ப்பை நம்ப முடியும்.

mm

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *