அனுதின ஆவிக்குரிய ஆகாரம் 25.10.2017

யாக்கோபு தின தியானம்

“நீடிய பொறுமையாயிருங்கள்…”

வேதப்பகுதி: யாக்கோபு 5: 7

கஷ்டத்தில் இருப்பவருக்கு ஒரு வார்த்தை

பொல்லாத செல்வந்தர்கள் மூலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு யாக்கோபு ஆறுதலான வார்த்தை ஒன்றை இங்கு தருகிறார்.

“இப்படியிருக்க, சகோதரரே, கர்த்தர் வருமளவும் நீடிய பொறுமையாயிருங்கள். இதோ, பயிரிடுகிறவன் பூமியின் நற்பலனை அடையவேண்டுமென்று, முன்மாரியும் பின்மாரியும் வருமளவும், நீடிய பொறுமையோடே காத்திருக்கிறான். நீங்களும் நீடிய பொறுமையோடிருந்து, உங்கள் இருதயங்களை ஸ்திரப்படுத்துங்கள்;கர்த்தரின் வருகை சமீபமாயிருக்கிறதே.” யாக்கோபு 5: 7-8

1. “பொறுமையாக இருங்கள்”

அ) இரண்டு முறை இந்த வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டது.

ஆ) இது நிச்சயமாக கவனிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு முக்கியமான சொல்.

இ) இது கவனிக்க வேண்டிய ஒரு ஞானமான சொல்லும் கூட.

2. “கர்த்தருடைய வருகை”

அ) யாக்கோபு இங்கு மீண்டும் நினைவூட்டுகின்றார்.

ஆ) கர்த்தருடைய வருகைக்கு காத்திருக்க இரண்டு நினைவூட்டல்களை வைக்கிறார்.

3. ஒரு விவசாயி பற்றிய விளக்கம்

அ) பாதிக்கப்பட்டவர்கள் ஒருவேளை விவசாயிகளாக இருந்திருக்கலாம்.

ஆ) எனவே இந்த உவமையை அவர்கள் மறக்க முடியாது.

இ) விவசாயிகள் எப்பொழுதும் இரண்டு மழைக்காக காத்திருந்தனர்.

a) முன்மாரி (அக்டோபர்-நவம்பர்)
தரையை மென்மையாக்கவும் நடவு செய்யவும் இந்த மழைக்காக.

b) பின்மாரி (மார்ச்-ஏப்ரல்)
பயிரை விளைய செய்ய இந்த மழைக்காக.

4. மறைந்திருக்கும் ஆபத்துக்கள்

அ) ஆனால் காத்திருக்காமல் சட்டத்தை தங்கள் கைகளில் எடுத்துக் கொள்ளுதல்.

ஆ) தாங்களே பணக்கார நிலப்பிரபுக்களுடன் போராட்டத்தில் ஈடுபடுவது.

இ) போராட்டத்தில், சிலர் தீவிரமாக காயப்படுத்தப்படலாம் அல்லது கொல்லப்படலாம்.

ஈ) இவை அனைத்தும் தவிர்க்கப்பட வேண்டும்!

5. “உங்கள் இருதயங்களை ஸ்திரப்படுத்துங்கள்”

அ) கர்த்தர் நியாயத்தைக் காப்பார் என்று உறுதியாக நம்பி.

ஆ) ஏழைகளுக்கு இவ்வளவு துன்பம் விளைவிக்கும் பொல்லாத பணக்காரர்களை அவர் நியாயந்தீர்ப்பார் என்று விசுவாசித்து.

இதயத்தில் தேவன் மீது விசுவாசம், நம்பிக்கை கொண்டு உறுதியாக இருக்க வேண்டும்!

mm

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *