அனுதின ஆவிக்குரிய ஆகாரம் 23.10.2017

யாக்கோபு தின தியானம்

” உங்கள் ஐசுவரியம் அழிந்து, உங்கள் வஸ்திரங்கள் பொட்டரித்துப்போயின…”

வேதப்பகுதி: யாக்கோபு 5: 2

ஒரு வலுவான வார்த்தை

யாக்கோபு தன்னுடைய வார்த்தைகளில் இனிப்பு சேர்த்துக்கொள்பவர் அல்ல. அவர் தனது கவனத்திற்கு கொண்டுவரப்பட்ட பிரச்சினைகளை பேசும்போது மிகவும் நேரடியாகவும் வெளிப்படையாகவுமே இருந்தார்.

“ஐசுவரியவான்களே, கேளுங்கள், உங்கள்மேல் வரும் நிர்ப்பந்தங்களினிமித்தம் அலறி அழுங்கள். உங்கள் ஐசுவரியம் அழிந்து, உங்கள் வஸ்திரங்கள் பொட்டரித்துப்போயின. உங்கள் பொன்னும் வெள்ளியும் துருப்பிடித்தது; அவைகளிலுள்ள துரு உங்களுக்கு விரோதமாகச் சாட்சியாயிருந்து, அக்கினியைப்போல உங்கள் மாம்சத்தைத் தின்னும். கடைசி நாட்களிலே பொக்கிஷத்தைச் சேர்த்தீர்கள். ” யாக்கோபு 5: 1-3

1. “ஐசுவரியவான்களே, வாருங்கள்,

அ) இந்த முறையில் செல்வந்தர்களோடு உரையாடுவதற்கு தைரியம் கொண்டவர்கள் குறைவே.

ஆ) செல்வந்தர்களை எச்சரிக்கும்படி இந்த உறுதியான வார்த்தைகளை யாக்கோபு தைரியமாக எழுதினார்.

2. பணக்காரராக இருப்பது என்பது இங்கு ஒரு பிரச்சனை இல்லை

அ) செல்வத்தை அவர்கள் எப்படி குவித்தார்கள் என்பதுதான் பிரச்சனை.

ஆ) ஊழல் என்னும் பிரச்சினைதான் இங்கு வேர்.

3. செல்வத்தின் அம்சங்கள்

அ) ” உங்கள் வஸ்திரங்கள் பொட்டரித்துப்போயின ”

a) ஏழைகளுக்கு இந்தச் சிக்கல் இல்லை, ஏனென்றால் அவர்கள் பல துணிகளை சொந்தமாக்கவில்லை.

b) செல்வந்தர்கள் பல துணிகளைக் கொண்டுள்ளனர், அவைகள் அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுவதில்லை, அதனால்தான் பொட்டரித்துப்போயின.

ஆ) “உங்கள் பொன்னும் வெள்ளியும் துருப்பிடித்தது”

a) இவை உண்மையான தங்கம் மற்றும் வெள்ளி பொருட்கள்தான்.

b) செல்வம் மிக அதிகமாக இருந்தது, அவைகள் பயன்பாட்டில் இல்லாததினால் அவைகள் துருப்பிடித்திருந்தது.

4. தீர்ப்பு பற்றிய எச்சரிக்கை

அ) அவர்கள் “கட்டாயமாக” தண்டிக்கப்படுவார்கள்.

ஆ) ஊழல் நிறைந்த செல்வம் தெய்வீக தீர்ப்புக்கு தப்பாது.

5. செல்வந்தர்களுக்கு எதிராக சாட்சிகள்

அ) பொட்டரித்த துணிகள் அவர்களுக்கு எதிராக சாட்சி கூறுகின்றன.

ஆ) துருப்பிடித்த தங்கம் மற்றும் வெள்ளி அவர்களுக்கு எதிராக சாட்சியளிக்கும்.

6. “கடைசி நாட்களிலே பொக்கிஷத்தைச் சேர்த்தீர்கள்”

“கடைசி நாட்கள்” என்பது ஆண்டவராகிய இயேசு திரும்பும் “கடைசி நாட்களை” விவரிக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஊழல் நிறைந்த செல்வந்தர்கள் கடைசி நாட்களைப் பற்றி எந்த கவலையும்படவில்லை, அவர்கள் தங்கள் செல்வத்தை சேமித்து வைத்த விதத்தில் நியாயந்தீர்க்கப்படுவார்கள்.

mm

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *