அனுதின ஆவிக்குரிய ஆகாரம் 04.10.2017.

யாக்கோபு தின தியானம்

“அதினாலே நாம் பிதாவாகிய தேவனைத் துதிக்கிறோம்…”

வேதப்பகுதி: யாக்கோபு 3: 9

ஒரு வெளிப்படையான கருத்து

யாக்கோபு வாழ்க்கையை கூர்ந்து கவனித்து திறம்பட பேசுகிறார். அதினால் அவர் வெளிப்படையான கருத்துக்களைத் தெரிவிக்கிறார்.

“அதினாலே நாம் பிதாவாகிய தேவனைத் துதிக்கிறோம்; தேவனுடைய சாயலின்படி உண்டாக்கப்பட்ட மனுஷரை அதினாலேயே சபிக்கிறோம். துதித்தலும் சபித்தலும் ஒரேவாயிலிருந்து புறப்படுகிறது. என் சகோதரரே, இப்படியிருக்கலாகாது.”
யாக்கோபு 3: 9-10

1. தேவனைத் துதிக்க பயன்படுத்தப்படும் நாவு

அ) நாவு என்பது இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும்.

a) நாம் கர்த்தரை மகிமைப்படுத்த வேண்டும் (சங்கீதம் 145).

b) நாம் எப்பொழுதும் கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும் (சங்கீதம் 103).

ஆ) நாமும் நம் நாவை சரியான விதத்தில் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று தேவனும் விரும்புகிறார்.

a) அநேகருக்கு உற்சாகத்தை கொடுக்க பயன்பட வேண்டும்.

b) சக மனிதர்களின் இதயங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்க.

2. மனிதர்களை சபிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும் நாவு

அ) நாவை சிலர் தவறாக பயன்படுத்துகிறார்கள் என்று யாக்கோபு அறிந்திருந்தார்.

a) அடுத்தவரிடம் வெறுப்பை காண்பிக்க அவர்களை சபிக்கிறார்கள்.

b) அடுத்தவரை சபிக்கின்றவர் அவ்விசுவாசியிலிருந்து வேறுபட்டவரில்லை.

ஆ) நாம் ஏன் மனிதர்களை சபிப்பது கூடாது?

a) அவர்கள் தேவனுடைய சாயலில் படைக்கப்பட்டிருப்பதால்.

b) நாவை தவறாக பயன்படுத்துவதற்கு நமக்கு உரிமை கிடையாது.

3. “என் சகோதரரே, இப்படியிருக்கலாகாது “

அ) ” இப்படியிருக்கலாகாது ” என்பதற்கான காரணங்கள் உள்ளன.

a) இது பொருத்தமற்றது.

b) நம் நம்பிக்கை விசுவாசத்திற்கு அது பொருந்தாது.

c) அது “பாவம்”.

ஆ) இந்த முறையற்ற செயலை நிறுத்த யாக்கோபு ஒரு வேண்டுகோள் வைக்கிறார்.

a) நாம் “சகோதரர்கள்”.

b) நாம் தேவனால் மீட்டெடுக்கப்பட்ட பிள்ளைகள்.

mm

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *