அனுதின ஆவிக்குரிய ஆகாரம் 29.09.2017.

யாக்கோபு தின தியானம்

” உங்களில் அநேகர் போதகராகாதிருப்பீர்களாக. …”

வேதப்பகுதி: யாக்கோபு 3: 1

ஒரு ஞானமுள்ள அறிவுரை

அப்போஸ்தலனாகிய யாக்கோபுக்கு அளவில்லாத ஞானம் இருந்தது. பல ஆண்டுகள் ஆண்டவருக்கு சேவை செய்யும் அனுபவத்தின் வாயிலாக ஓரளவுக்கு ஞானத்தை அவர் பெற்றிருப்பார். ஊழியத்தின் பல சவால்கள் “போதிக்கும்” துறையில்தான் இருக்கிறது.

“என் சகோதரரே, அதிக ஆக்கினையை அடைவோம் என்று அறிந்து, உங்களில் அநேகர் போதகராகாதிருப்பீர்களாக.” யாக்கோபு 3: 1

1. “என் சகோதரரே”

அ) இது உறவுக்கான வார்த்தை

ஆ) கொடுக்கப்பட்ட ஆலோசனை நட்புரீதியானது ஆனால் வெளிப்படையானது.

2. “உங்களில் அநேகர் போதகராக வேண்டாம்”

அ) இந்த சூழலில் “போதகர்” என்ற சொல் பள்ளி ஆசிரியருக்கான ஒரு குறிப்பு அல்ல.

ஆ) இது “போதகர்-ஆசிரியர்” (எபேசியர் 4:11) என்ற ஊழியத்தின் குறிப்பு ஆகும்.

a) தேவனுடைய வார்த்தையை போதிப்பதற்கான ஊழியம் இது.

b) இது பிரசங்க ஊழியத்தையும் உட்படுத்துகிறது.

3. போதகராக இருக்க ஆசைபடுதல்

அ) சிலருக்கு ஊழியம் என்பது “கவர்ச்சியாக” தோன்றியது.

a) கிறிஸ்துவ சமூகத்தில் இதற்கென்று தனிப்பட்ட “தகுதி” இருக்கின்றது.

b) இதற்கென “அதிகாரமும்” மற்றும் “வல்லமை” இருக்கின்றது.

ஆ) ஆவிக்குரிய இலக்குகளை வைத்திருப்பது ஒன்றும் தவறு அல்ல.

இ) இருப்பினும், தேவனுடைய வார்த்தையை போதிக்கும் ஆசிரியரின் வேலைக்கான எதிர்பார்ப்புகளையும் பொறுப்புகளையும் பற்றி அறிந்த ஒருவராக இருத்தல் அவசியம்.

4. ” அதிக ஆக்கினையை அடைவோம் என்று அறிந்து “

அ) மக்களுக்கு தேவனுடைய வார்த்தையை போதிப்பவரிடம் “உயர்ந்த எதிர்பார்ப்புகள்” இருக்கிறது.

ஆ) போதகர்கள் “கடுமையான தீர்ப்பை” அடைவார்கள் என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

a) மற்றவர்கள் வாழ்க்கையிலும் ஊழியத்திலும் தோல்வி அடைந்தாலும் அவர்கள் எல்லோராரும் பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவார்கள்.

b) ஆனால் தேவனுடைய வார்த்தையை போதிக்கும் ஆசிரியரால் எதிர்பாப்பை பூர்த்திசெய்யமுடியாமல் போனால், அவர்கள் மீது அதிக அனுதாபம் இருக்காது.

சொந்த அனுபவத்திலிருந்து…

தேவனுடைய வார்த்தையை போதிக்கும் போதகர்களிடத்தில் மக்களின் எதிர்பார்ப்புகள் பல. அவற்றில் இங்கே ஒரு சிறிய பட்டியல்:

1. தேவனுடைய வார்த்தையைப் பற்றிய மிகுதியான அறிவை அவரிடத்தில் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

2. அவர் சிறந்த ஆவிக்குரியவராக எதிர்பார்க்கப்படுகிறார்.

3. அவர் எப்பொழுதும் பலமாக இருக்கவேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறார்!

mm

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *