அனுதின ஆவிக்குரிய ஆகாரம் 24.09.2017.

யாக்கோபு தின தியானம்

“கிரியை இல்லாத விசுவாசம் செத்ததா?”

வேதப்பகுதி: யாக்கோபு 2:20

அறிவீனமான யோசனைகளின் விளைவு

தவறான கருத்துகளுக்கு எதிரான போராட்டம் கடினமானதாக இருக்கும் என்று யாக்கோபு நன்றாகவே அறிந்திருந்தார். ஆகவே, அவர் ஏன் கிரியை இல்லாத விசுவாசம் முட்டாள்தனமான சிந்தனையாக இருக்கின்றது என்பதை இன்னும் ஆழமாக விளக்க முற்படுகிறார்.

தேவன் ஒருவர் உண்டென்று விசுவாசிக்கிறாய், அப்படிச் செய்கிறது நல்லதுதான்; பிசாசுகளும் விசுவாசித்து, நடுங்குகின்றன. வீணான மனுஷனே, கிரியைகளில்லாத விசுவாசம் செத்ததென்று நீ அறியவேண்டுமோ? யாக்கோபு 2: 19-20

1. “தேவன் ஒருவர் உண்டென்று நீங்கள் விசுவாசிக்கின்றீர்கள்”

அ) தவறான கருத்தை உடையவர்களின் அடிப்படை வாதம் இதுதான்.

அவர்கள் ஒரே தேவனைத்தான் விசுவாசித்தார்கள்!

ஆ) இது “மெய்யான விசுவாசத்தை” கொண்டிருப்பதற்கு போதுமானதாக கருதப்பட்டது.

2. “அப்படிச் செய்கிறது நல்லதுதான்”

அ) யாக்கோபு இப்படி சொல்லுவதில் அவர்களை கேளி செய்வதாகவும் போல் இருக்கிறது.

ஆ) ஆனால் அவர் இந்த அறிக்கையின் உண்மைதன்மையை கேள்வி கேட்கவில்லை.

இ) இந்த சாதாரணமான அறிவிப்பு ஒருவருக்கு “உண்மையான விசுவாசம்” இருக்கிறது என்பதை நிரூபிக்க போதுமானதாக இல்லை என்பதே அவர் கருத்து.

3. ” பிசாசுகளும் விசுவாசித்து, நடுங்குகின்றன “

அ) இயேசுவானவர் பிசாசுகளை துரத்திய நேரங்களில் யாக்கோபு கவனித்திருக்கிறார்.

ஆ) பிசாசுகளின் பதில் பொதுவானதாக இருந்தது.

இயேசு தேவனுடைய குமாரனென்று அவைகள் அறிந்திருந்தன.

இயேசுவிடம் இருந்த அதிகாரத்தையும் வல்லமையையும் அவைகள் விசுவாசித்தன (லூக்கா 6:41).

இ) அவைகள் கர்த்தருக்கு முன்பாக நடுங்கினது.

ஈ) அவைகள் “விசுவாசித்தன” – அவைகள் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் முன் “நடுங்கி” இருந்தன.

உ) தவறான கருத்துக்களை கொண்டவர்களோடு ஒப்பிடும்போது பிசாசுகளே “மேல்” அல்லவா?

4. “வீணான மனுஷனே, நீ அறியவேண்டுமோ?”

அ) யாக்கோபு அப்படிபட்டவர்களைப் பார்த்து கேட்கிறார்!

ஆ) அவர்கள் சத்தியத்தை அறிய விரும்பவில்லையா?

இ) அவரால் தவறான கண்ணோட்டத்தை கொண்டிருப்பவர்களின் முட்டாள்தனத்தை குறித்து புலம்புவதை தவிற ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை.

5. “கிரியைகளில்லாத விசுவாசம் செத்ததென்று “

அ) மீண்டும் ஒருமுறை யாக்கோபு “கிரியைகளில்லாத விசுவாசம் செத்ததென்று” என்று உறுதியாக கூறுகிறார்.

ஆ) உண்மையில்லாத கருத்துக்கள் அகற்றப்பட்டு சத்தியம் அங்கிகரிக்கப்பட வேண்டும்.

mm

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *