அனுதின ஆவிக்குரிய ஆகாரம். 22.09.2017.

யாக்கோபு தின தியானம்

“அதினால் பிரயோஜனம் என்ன?”

வேதப்பகுதி: யாக்கோபு 2:16

ஒரு நடைமுறை உதாரணம்.

உண்மையான விசுவாசத்தின் வெளிப்பாடாக கிரியைகளின் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்துவதற்கு யாக்கோபு ஒரு நடைமுறையான உதாரணத்தை அளித்தார்.

ஒரு சகோதரனாவது சகோதரியாவது வஸ்திரமில்லாமலும் அநுதின ஆகாரமில்லாமலும் இருக்கும்போது, உங்களில் ஒருவன் அவர்களை நோக்கி: நீங்கள் சமாதானத்தோடே போங்கள், குளிர்காய்ந்து பசியாறுங்களென்று சொல்லியும், சரீரத்திற்கு வேண்டியவைகளை அவர்களுக்குக் கொடாவிட்டால் பிரயோஜனமென்ன? அப்படியே விசுவாசமும் கிரியைகளில்லாதிருந்தால் தன்னிலேதானே செத்ததாயிருக்கும். யாக்கோபு 2: 15-17

1. ” ஒரு சகோதரனாவது சகோதரியாவது வஸ்திரமில்லாமலும் அநுதின ஆகாரமில்லாமலும் இருக்கும்போது,

அ) இது ஒரு கற்பனையான சூழ்நிலை.

ஆ) இது ஒரு உதாரணத்திற்காக காட்டப்படுவதாகும்.

2. ” உங்களில் ஒருவன் அவர்களை நோக்கி: நீங்கள் சமாதானத்தோடே போங்கள், குளிர்காய்ந்து பசியாறுங்களென்று சொல்லியும்,

அ) இது வாய் வார்த்தை மாத்திரமே.

a) இது கவர்ச்சியானா மற்றும் கண்ணியமான வார்த்தைகள்தான்.

b) ஏழை நபர் இந்த வார்த்தைகளில் மிகவும் அக்கரையாக விசாரிக்கபடுவதாகக் கூட தெரியலாம்.

c) மிகவும் பட்சமாக பேசுவதாக கூட உணரப்படலாம்.

ஆ) ஆனால் இப்படி செய்கின்றவரை விசுவாசம் இருப்பதாக சொல்லிக்கொள்ளும் ஒருவருடன் ஒப்பிடுகிறார்.

3. “சரீரத்திற்கு வேண்டியவைகளை அவர்களுக்குக் கொடாவிட்டால் பிரயோஜனமென்ன?”

அ) எந்த சரீர பிரகாரமான பொருளும் ஏழைகளுக்கு வழங்காமல்.

ஆ) நல்வாழ்த்துக்கள் மாத்திரம் அவர்களை நன்றாக இருக்க வைக்குமா?

இ) கனிவான வார்த்தைகளை மாத்திரம் பசியாயிருக்கும் ஏழைகளுக்கு திருப்தியை அளித்துவிடுமா?

ஈ) சரியான கேள்வி இங்கு எழுப்பப்படுகிறது: “பிரயோஜனமென்ன?”

4. “அப்படியே விசுவாசமும் கிரியைகளில்லாதிருந்தால் தன்னிலேதானே செத்ததாயிருக்கும்”

அ) கிரியையெல்லாம் தேவையில்லை விசுவாசம் மட்டும் இருந்தால் போதும் என்று சிலர் வாதிட்டிருக்கலாம்

ஆ) யாக்கோபு இதற்கு பலமாக உடன்படவில்லை.

a) வார்த்தையில் மாத்திரம் இருக்கும் விசுவாசத்திற்கு மதிப்பு மிகவும் குறைவு!

b) கிரியை இல்லாத விசுவாசம் ஒரு செத்ததே!

c) செத்த விசுவாசத்திற்கு என்று எந்த சிறப்பம்சமும் இல்லை.

d) உண்மையான விசுவாசம் நற்கிரியைகளில் இயற்கையாகவே வெளிப்படுகிறது.

mm

Author: Stephen James

mm

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *